EB1B: Giáo Sư – Nhà Nghiên Cứu

Group of scientists reading scientific research in the laboratory. - American Coatings Association
EB1B là một trong ba loại visa EB1 hiện nay của Hoa Kỳ, chương trình dành cho giáo sư & các nhà nghiên cứu toàn cầu.

Yêu cầu:

Nếu bạn chọn xin thị thực EB1 với tư cách là giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc, bạn sẽ cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm nghiên cứu hoặc giảng dạy trong lĩnh vực học thuật của mình. Bạn cũng phải chứng minh sự công nhận quốc tế về thành tích xuất sắc của mình trong lĩnh vực học thuật nhất định.

Bạn sẽ cần phải đáp ứng ít nhất hai trong số sáu tiêu chí đủ điều kiện do USCIS đặt ra và phải cung cấp bằng chứng về lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ, dưới đây là sáu tiêu chí:

  • Bằng chứng rằng bạn đã nhận được giải thưởng lớn hoặc giải thưởng cho thành tích xuất sắc.
  • Bằng chứng về tài liệu đã xuất bản trong các ấn phẩm chuyên nghiệp do người khác viết về công việc của bạn trong lĩnh vực học thuật.
  • Bằng chứng về tư cách thành viên của bạn trong các hiệp hội, mà hiệp hội đó yêu cầu hồ sơ thành tích xuất sắc từ các thành viên.
  • Bằng chứng rằng bạn đã tham gia với tư cách cá nhân hoặc tư cách chuyên gia trong một hội đồng để đánh giá công việc của cá nhân/ tổ chức trong cùng lĩnh vực học thuật hoặc tương tự.
  • Bằng chứng về quyền tác giả của bạn đối với các bài báo hoặc sách học thuật (các tạp chí học thuật có lưu hành quốc tế) trong lĩnh vực này.
  • Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học hoặc học thuật trong lĩnh vực của mình.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí này, bạn phải vào Hoa Kỳ để làm việc hoặc giảng dạy theo nhiệm kỳ, hoặc giữ vai trò nghiên cứu tại một trường Đại học, một tổ chức học tập cao hơn hoặc một nhà tuyển dụng tư nhân.

Nếu bạn làm việc cho một công ty tư nhân, thì công ty đó phải cung cấp tài liệu về thành tích trong lĩnh vực của họ và chứng minh rằng họ tuyển dụng ít nhất ba nhà nghiên cứu toàn thời gian.

Why Do American Universities Lead the World in Scientific Research? — The James G. Martin Center for Academic Renewal

https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-first-preference-eb-1